Какво представляват инструкции за плащане BEN, SHA, OUR? Print

  • bank transfer, swift, payment, sepa
  • 6

Когато правите международен банков превод, можете да изберете кой да плаща таксите за превод.

BEN, SHA, OUR са кодове в SWIFT инструкция, в полето 71A "Details of Charges".

  • OUR инструкция означава, че плащате всички такси за прехвърляне. Получаваме всички ваши плащания.
  • SHA (shared) означава, че плащате само таксата за изходящ превод на вашата банка. Получаваме вашето плащане минус таксите на кореспондентската (посредническата) банка.
  • BEN (beneficiary) означава, че не плащате никаква такса. Получаваме вашето плащане минус всички такси за превод.

Ние изискваме всички международни преводи към нас да се извършват с инструкцията OUR. В случай на получаване на превод със SHA инструкции, ние ще кредитираме сумата, действително получена от нашата банка (поле 32A, според MT103 SWIFT).

Единственото изключение са плащанията в ЕС в евро (SEPA преводи), които могат да се извършват с SHA инструкция.


Was this answer helpful?

Back