Договор за хостинг услуги

Услугите, които са на уебсайта на EuroVPN (https://eurovpn.org/), се предоставят от фирма EuroHoster Ltd.
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕВРОХОСТЕР ЕООД, гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 5, ет. 1, офис 3, ЕИК 203451640, представлявано от г-н Андрий Балицкий, управител, наричано по-долу за краткост Доставчик, и потребителите, наричани по-долу Клиентите, на предоставяната от него услуги.

1. Информация за Доставчика на услугите

1.1. Наименование на Доставчика: ЕВРОХОСТЕР ЕООД
1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 5, ет. 1, офис 3
1.3. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, 8000, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 5, ет. 1, офис 3, Email: [email protected]

2. Характеристики на услугата "VPN"

2.1. Доставчикът се задължава да предостави на Клиента услугата VPN (виртуална частна мрежа), в съответствие със спецификациите, определени в съответствие с тарифния план избран от Клиента, както и предоставя възможност за свързване и поддържане на предоставената услуга. Услугата VPN включва следното:
2.1.1. предоставяне на Клиента на конфигурации за създаване на защитена интернет връзка (криптиран тунел) с помощта на приложението WireGuard;
2.1.2. предоставяне на параметри на услугата в съответствие с избрания от Клиента тарифен план;
2.1.3. предоставяне на технически изправна услуга.

3. Забранено използването на "VPN" за

3.1. спамене;
3.2. разпространение на пиратски и/или зловреден софтуер, серийни номера на програми, инструменти за хакване на софтуер, както и връзки към други сайтове с подобно съдържание;
3.3. разпространение на вируси, експлойти, ботнет мрежи, както и връзки към други сайтове с подобно съдържание;
3.4. използвайки нашите технически възможности за организиране на DoS атаки, мрежово сканиране, Flood;
3.5. разпространение на скотоложство и детска порнография;
3.6. разпространение на информация, насърчаваща жестокост, насилие, война, расова или религиозна омраза;
3.7. използване на нашите технически възможности за разпространение и/или реклама на забранени вещества;
3.8. разпространение на всякакви порнографски материали чрез VPN в България;
3.9. разпространение на друго незаконно съдържание, което нарушава закона.

4. Използване на "VPN"

4.1. Използване на VPN е разрешено само за лични цели.

5. Нарушаване на договора

5.1. При откриване на нарушение на договора, Клиентът получава известие с установен краен срок за отстраняване на инцидента.
5.2. Сървърът ще бъде блокиран, ако се получат повтарящи се жалби относно същото нарушение.
5.3. В някои случаи сървърът може да бъде блокиран без предизвестие (определен индивидуално за всяка ситуация).
5.4. Доставчик има право да откаже предоставянето на услуги за многократни нарушения на Договор за хостинг услуги.
5.5. Доставчик си запазва правото да определи факта на нарушение на договора.

6. Ограничение на отговорността

6.1. Услугата VPN се предоставя "такава, каквато е" и "такава, каквато е налична", без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за годност за определена цел.
6.2. Поставщик не несет никакой ответственности за всевозможные упущенные выгоды Клиента или другие убытки, понесенные в результате приостановки действия услуг Клиента по причинам, описанным в данном Договоре.
6.3. Контакти с техническата поддръжка от email адреси, нерегистрирани в системата не са приоритетни и не са задължителни за разглеждане.
6.4. Доставчик не участва в спорове с трети страни.

7. Премахване на услугите

7.1. В случай на неплащане на сметки от Клиента за повече от 15 дни, услугата VPN се изтрива.

8. Задължения на техническа поддръжка

8.1. Да реагира на проблеми, свързани с работата на VPN.
8.2. Да се консултира Клиенти относно настройките на клиенти на WireGuard.
8.3. В отговорностите на техническата поддръжка не влиза:
8.3.1. предоставяне на техническа помощ на лица, които не са клиенти на Доставчикът;
8.3.2. предоставяне на обучение за работа със софтуера;
8.3.3. да отговаря на въпроси, които не са директно свързани със задълженията на техническата поддръжка.

9. Верификация на клиента

9.1. Клиентът се задължава да посочи реалните лични данни в профила си на уебсайта на Доставчика и да ги актуализира.
9.2. Доставчикът има право да поиска потвърждение на телефонния номер на Клиента, като изпрати SMS или гласово обаждане с код за потвърждение.
9.3. В случай на основателно съмнение в точността и пълнотата на данните на Клиента, Доставчикът има право да започне процедурата за проверка на личните данни, за да потвърди самоличността на Клиент.
9.4. Доставчикът има право да откаже да предоставя Услуги, включително тези, които преди това са били активирани, в случай на неизпълнение от страна на Клиента да предостави верни лични данни или отказ да премине проверката по телефона.
9.5. Клиентът получава 72 часа, за да предостави точни лични данни и да ги потвърди. След предоставения срок Доставчикът има право да прекрати Услугите, докато Клиентът не реши въпроса. Компенсацията за периода на спиране на Услугита или промяната в срока на Услугите не се извършва от Доставчика.
12. Други точки, които не са упоменати в договора се регулират от База на Знания и настоящото законодателство.
13. Всички данни, като личната информация на Клиента, кореспонденция между Клиенти и Доставчик, са строго конфиденциални и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица, освен ако това не се изисква от закона.
14. Като се съгласява с тези правила, клиентът се съгласява да не участва в съдебни производства или искове срещу Доставчик.
15. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно настоящия договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България.
ЕВРОХОСТЕР ЕООД / ЕИК 203451640
Република България, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 5, ет. 1, офис 3